เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
กองการศึกษา

นายจิระวุฒิ์ สิริกุลธวัช
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวจุฑาทิพย์ ดะนุชนาม
ครูชำนาญการ


นางจิรวรรณ แสนยามาศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
ครูผู้ช่วย


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
ครูผู้ช่วย


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางสาวพจนา ดีด้วยชาติ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวนลินทิพย์ คุ้มไพทูลย์
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย


นางสาวรักยม จันทรวิจิตร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัตนาภรณ์ ทับทิมไทย
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวทักษิณา ชนะกลาง
คนงาน