เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
กองการศึกษา

นายพิรุฬห์ ศิริทองคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวจุฑาทิพย์ ดะนุชนาม
ครูชำนาญการ


นางจิรวรรณ แสนยามาศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
ครูผู้ดูแลเด็ก คผช.


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
ครูผู้ดูแลเด็ก คผช.


นางสาวพจนา ดีด้วยชาติ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวนลินทิพย์ คุ้มไพทูลย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรักยม จันทรวิจิตร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัตนาภรณ์ ทับทิมไทย
ผู้ดูแลเด็ก


- ว่าง -
คนงาน