เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา "ตำบลโคกกรวด"  

            ที่มาของชื่อ “ตำบลโคกกรวด” มาจากชื่อของหมู่บ้านโคกกรวด ซึ่งมีมาแต่ดั้งเดิมนานเท่าใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่สามารถสืบค้นใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้จากหนังสือ “นิราศหนองคาย”  ซึ่งแต่งโดยหลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) ในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ – ๒๔๑๙  ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๑๘  ได้เกิดกบฏฮ่อขึ้นที่เมืองหนองคายและที่เวียงจันทร์ พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ ๕ ทรงมอบหมายสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นประธานในการจัดทัพ  ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  ได้ตั้งทัพไปปราบฮ่อ ๒ ทัพ  คือ ๑.ทัพของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง  เดินทางขึ้นบกที่เมืองสระบุรี – นครราชสีมา – หนองคาย  และ  ๒.ทัพของเจ้าพระยาภูธราภัย  เดินทางขึ้นบกที่เมืองอุตรดิตถ์ – เมืองหลวงพระบาง – เวียงจันทร์   โดยทัพของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง ได้เอานายทิม สุขยางค์ เป็นทนายนั่งหน้าแคร่และขึ้นท้ายช้างติดไปด้วยตลอดทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งนายทิมเป็นผู้ที่มีความสามารถแต่งบทกลอน จึงแต่งนิราศหนองคาย บรรยายถึงสภาพบ้านเมือง สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ พรรณาสิ่งที่พบเห็นตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นในสมัยนั้น ขณะเดินทัพผ่านสถานที่ต่าง ๆ ดังความตอนหนึ่งว่า 
                            

                            “มาถึงบ้านโคกกรวดกรวดระดะ  ในพื้นพระธรณีงามสีสัน 
                        น้ำฝนเซาะบางเกาะเป็นหลืบลัน  เป็นชั้นชั้นน่าชมอารมณ์เฟือน ฯ”    
       

            จากข้อมูลในหนังสือ “นิราศหนองคาย” จึงพอจะเชื่อได้ว่าชื่อตำบลโคกกรวด มาจากชื่อหมู่บ้านโคกกรวด และสามารถวิเคราะห์อีกได้ว่าชื่อหมู่บ้านโคกกรวดนี้มีมาก่อน พ.ศ. ๒๔๑๘  อย่างแน่นอน ส่วนจะเริ่มปรากฏเมื่อใดนั้นรอการพิสูจน์ทราบจากผู้รู้หรือผู้ที่ตั้งใจจะศึกษาค้นคว้าต่อไป

 

ประวัติความเป็นมา "เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด"

                   ประวัติความเป็นมาแต่เดิมนั้น เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยใช้ชื่อว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด" ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ยกฐานะจากองค์บริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลตำบล และพร้อมกับการเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น     “เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๓ หมู่ ๖ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๑๔ กิโลเมตร มีพื้นที่บริเวณเดียวกับที่ตั้งเทศบาลตำบลโคกกรวด โดยมีเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวดล้อมรอบ และมีที่ตั้งที่สำนักงานเทศบาลอยู่เลขที่ ๓๐๓ หมู่ ๖ ถนนมิตรภาพ – หนองปลิง