เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
วัดในเขตเทศบาล

 

 วัดในเขต เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด มีจำนวน 11 วัด    

1. วัดหนองขอนนอก หมู่ที่ 11 
2. วัดหนองขอนใน หมู่ที่ 11
3. วัดบ้านเดื่อชุมพร  หมู่ที่ 8
4. วัดจิราธิวัฒน์ (โป่งแมลงวัน) หมู่ที่ 5 
5. วัดหนองเป็ดน้ำ หมู่ที่ 9
6. วัดใหม่บ้านดอน หมู่ที่ 10
7. วัดหนองรังกา หมู่ที่ 12
8. วัดป่าเสาหงส์ หมู่ที่ 12
9. สำนักสงฆ์เสาหงส์ หมู่ที่ 3
10. สำนักสงฆ์โป่งดินสอ หมู่ที่ 5
11. สำนักสงฆ์หนองกุ้ง  หมู่ที่ 13