เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
โรงเรียนในเขตเทศบาล

 

โรงเรียนและจำนวนนักเรียน

รายชื่อโรงเรียน
จำนวนเรียน
ชาย
หญิง
รวม
โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน
103
93
196
โรงเรียนบ้านหนองรังกา
75
78
153
โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา
74
62
136
โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ
79
81
160
โรงเรียนสุขานารี 2
116
110
226
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
188
219
407
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
78
286
364
รวม
713
929
1,642หมายเหตุ : สำรวจ ณ เดือน มิถุนายน 2558