เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลประชากร
 
ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนประชากร ครัวเรือน (หลัง) หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 หนองหว้า 1 212 232 430 251  
2 โคกกรวด 2 17 19 36 39  
3 ดอนแต้ว 3 76 77 156 137  
4 ละลมหม้อ 4 177 152 331 124  
5 โป่งแมลงวัน 5 750 743 1,492 412  
6 สระมโนรา 6 100 126 217 228  
7 คลองกระบือ 7 224 248 473 171  
8 เดื่อ 8 637 702 1,327 534  
9 หนองเป็ดน้ำ 9 1,174 1,285 2,456 955  
10 ดอน 10 762 852 1,620 1,374  
11 หนองขอน 11 933 1,043 1,981 1,290  
12 หนองรังกา 12 1,127 1,158 2,279 873  
13 หนองกุ้ง 13 298 344 642 222  
14 โคกเพชร 14 549 588 1,139 297  
15 โป่งดินสอ 15 226 247 474 181  
รวม ๑๕ หมู่บ้าน   7,262 7,816 15,078 7,089  


ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม 2563