เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
คณะผู้บริหาร


นางสาวรุ่งเรือง กาญจนวัฒนา
นายกเทศมนตรี 094 956 6289


นายเสน่ห์ กอบโคกกรวด
รองนายกเทศมนตรี 081 265 4479


นายบันเทิง แกงโคกกรวด
รองนายกเทศมนตรี 097 949 4654


นางรำไพ นามชัยภูมิ
เลขานุการนายกเทศมนตรี 088 265 3241


นางบุญช่วย ทันโคกกรวด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 089 077 7349