เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสำรอง เพียงโคกกรวด
ประธานสภาเทศบาล


นายสิทธิพร จันทินมาธร
รองประธานสภาเทศบาล


นายเทียม ชอบทดกลาง
เลขานุการสภาเทศบาล


นายสม พงษ์ใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑


นายสุรสิทธิ์ แสดใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒


นายสิริไพบูลย์ มะลิใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑


นายแฉล้ม เขียนโคกกรวด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒


นายสาคร อุปราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑


นางบุญชู ฉิมปรุ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒


นายเจษฎา ตรงกิ่งตอน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑


นางสาวกัลญา คำโคกกรวด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒


นายสุวิทย์ พลอยคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑


นางสมทรง วิเศษโคกกรวด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒