เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

    วิสัยทัศน์การพัฒนา
       ประชาชนมีสุขภาพดี การศึกษาดี มีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

 
    พันธกิจ
      ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน
      ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
      ๓. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากมลพิษ
      ๔. พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ

 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา
      ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข
      ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
      ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ