เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
กองคลัง

นางเสาวลักษณ์ อุกฤษ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวณัฐกานต์ เอมโอด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางสาวกรทิกา เชาว์พลกรัง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวสุดารัตน์ พุดสูงเนิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวสุวิภา กุนอก
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายรัชพล ดอนเกิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวจันทิมา ทานประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์