เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
"วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นางสาวรุ่งเรือง  กาญจนวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

โทรศัพท์ 086 584 0216

nayok@kokkruad.go.th

ภาพกิจกรรม

     โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

15 เม.ย. 66 (15)

     พิธีมอบอนุบัตรหนูน้อย​ ประจำปี​การศึกษา​ ๒๕๖๕

14 เม.ย. 66 (22)

     โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

14 เม.ย. 66 (9)
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นายเทียม  ชอบทดกลาง
ปลัดเทศบาล

โทรศัพท์  089 945 5599

tiem.Chobtodklang2507@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 30 พ.ค. 66 3
2 ประกาศ ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 23 พ.ค. 66 18
3 ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 27 เม.ย. 66 29
4 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 4 เม.ย. 66 52
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สังกัดสำนักปลัดเทศบาล กองช่าง และกองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 31 มี.ค. 66 25
 1. เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปแบบรายการก่อสร้างโครงสร้างถนนหินคลุก หมู่ 2 บ้านโคกกรวด เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 1 มิ.ย. 66 6
 2. เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหิรคลุก หมู่10 บ้านดอน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 1 มิ.ย. 66 6
 3. เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่4 บ้านละลมหม้อ ซอยนิคม เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 1 มิ.ย. 66 3
 4. ปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการสร้างถนนหินคลุก หมู่4 บ้านละลมหม้อ(ซอยนิคม) เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 1 มิ.ย. 66 6
 5. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 10 บ้านดอน (สายเรียบทางรถไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 1 มิ.ย. 66 3
 6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยุเอชที ชนิดกล่องรถสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร (16 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 ) และนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงขนาด 200 มิลลิลิตร (1 มิถุนายน 2566 ถึ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 29 พ.ค. 66 5
 1. รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 8 ก.พ. 66 41
 2. รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 21 ต.ค. 65 81
 3. รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ต.ค. 65 95
 4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเพชร (ซอยติดรั้ว ร.พ. เทพรัตน์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ส.ค. 65 92
 5. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการ โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหว้า (หน้าโครงการเลิศธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ส.ค. 65 151
 6. รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ก.พ. 65 120
 7. รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ก.ค. 64 106
 1. ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 92
 2.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 97
 3.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 133
 4.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 79
 5.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 87
 6.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ก.พ. 65 94
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
ต้องการให้เทศบาลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของแถวเซเว่นในซอยโคกกรวดและหน้าบิ๊กซีด้วยค่ะสร้า... โดย โบว์ 15 ก.พ. 66 2 72
สอบถามเกี่ยวกับสนุขค่ะ ว่าเทศบาลจะมีโครงการทำหมัน สุนัข/แมว บ้างมั้ยคะ โดย นนทิพา 20 ม.ค. 66 2 76
ขอลายน์ จ่ายค่าน้ำ และค่าไฟ ด้วยครับ โดย คณิต ไข่มุกด์ 18 พ.ค. 65 3 211
เรื่องการเก็บเงินค่าน้ำประปา สาเหตุที่มาเก็บช้า โดย จ่ายศศักดิ์ 16 ต.ค. 63 1 255
มีรับโอนข้าราชการบ้างหรือยังคะช่วงนี้ โดย ยุพิน 8 ก.ย. 63 1 229
บ้านหนองขอน ต.โคกกรวด เผาถ่านอย่างหนัก โดย ปริญวดี 8 ธ.ค. 58 2 317
ผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลคืออะไรครับ โดย คนขี้สงสัย 5 พ.ย. 58 4 237
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 35.172.164.32
ออนไลน์ 3 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 41 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 188 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 12328 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 496275 คน
เริ่มนับ 13 กย. 2550