เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
วัฒนธรรมและค่านิยม

 

วัฒนธรรมและค่านิยมในองค์กร

              วัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด "ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ว มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความสามัคคีในหมู่คณะ"

              ค่านิยมของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ได้แก่
                  ๑. กล้ายืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง
                  ๒. ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
                  ๓. มีความรับผิดชอบ
                  ๔. บริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
                  ๕. ทำงานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมทำ)
                  ๖. รู้รักสามัคคี
                  ๗. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน