เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
สภาพทั่วไป

 ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง
 
             ตำบลโคกกรวดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๖๗.๔๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๒,๑๖๘ ไร่ แยกเป็นเขต ่เทศบาลตำบลโคกกรวด ๓.๓ ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ๖๔.๑๗ ตารางกิโลเมตร

 
 อาณาเขต
             ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
             ทิศใต้ ติดต่อกับห้วยดินดำ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
             ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านใหม่ และตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
             ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 
 ลักษณะภูมิประเทศ
            โดยทั่วไปตำบลโคกกรวดมีลักษณะรูปร่างของพื้นที่เป็นแนวยาวลงมาบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ พื้นที่จะเป็นที่ราบสูงทางตอนกลาง บริเวณพื้นที่ทางทิศตะวันออกมีอ่างเก็บน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำตะคอง และลำห้วย ต่าง ๆ เช่น ห้วยมะเกลือ ห้วยกุดน้ำใส นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำอ่างห้วยยาง ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในหมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองขอน ตำบลโคกกรวด บริวเณพื้นที่ทางทิศเหนือมีทางรถไฟ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ตัดขวาง ๔ ช่องทาง บริเวณพื้นที่ทางตอนใต้บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ